top of page

GDPR

I dag er privatliv og data i Europa beskyttet af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Alle tidligere traktater, direktiver og forordninger har ført til denne forordning. Som et resultat heraf er GDPR meget omfattende og de principper, forordningen er baseret på, har ledt frem til et af de mest progressive forordninger på verdensplan, som har inspireret andre lovgivere udenfor Europa til at anvende lignende tilgange i deres retssystem.

Rettigheder og Pligter

Enhver borger har ret til

 • Oplysning

 • Berigtigelse

 • Indsigt

 • Sletning

 • Begrænsning af behandling

 • Dataportabilitet

 • Indsigelse

 • Ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Afledt af dette har enhver virksomhed derfor korresponderende forpligtelser, herunder overordnet set overholdelse af principperne.

 • Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed: Behandlingen skal overholde databeskyttelsesreglerne og være gennemsigtig

 • Formålsbegrænsning: Ved indsamling skal det være klart, hvilke saglige formål oplysningerne skal anvendes til. Senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål

 • Dataminimering: Behandling, herunder opbevaring af oplysninger, skal begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet

 • Rigtighed: Oplysninger skal ajourføres, og urigtige oplysninger skal slettes eller berigtiges

 • Opbevaringsbegrænsning: Når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne, skal de anonymiseres eller slettes

 • Integritet og fortrolighed: Oplysninger må ikke komme til uvedkommendes kendskab, gå tabt eller blive beskadiget

bottom of page