UA-209174139-1
top of page
Contract Papir Signing

Persondatabehandling

Persondata: FAQ

Personoplysninger

I forbindelse med at Jurateam behandler personoplysninger om dig fremsendes nærværende persondatapolitik med orientering om, hvilke persondata Jurateam behandler om dig, samt hvilke rettigheder du har i denne henseende.

1. Dataansvarlig

Jurateam
Alleen 17
4160 Herlufmagle
Cvr.nr. 26668956
Tlf.: 50 55 10 60
E-mail: kira @ jurateam.com
www.jurateam.com


Jurateam er dataansvarlig, og det betyder, at vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, herunder at disse bliver behandlet i overensstemmelse med EU’s lovgivning om persondatabeskyttelse.


Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Privatlivspolitikken, kan du altid rette henvendelse til Jurateam.

2. Oplysninger

Jurateam opbevarer og behandler følgende personoplysninger (”Oplysningerne) om dig:


a)    CPR-nr. samt kopi af pas og kørekort. Disse opbevares med henblik på opfyldelse af hvidvaskreglerne.
b)    Navn, adresse, e-mailadresse samt telefonnummer.
c)    Oplysninger, som modtages i forbindelse med varetagelse af din sag/ydelse af rådgivning/en sag, hvori du er angivet som part.

3. Formål med behandling af persondata

Vi behandler og opbevarer kun oplysningerne med henblik på følgende formål:


a)    Rådgivning og behandling af din sag/den sag hvori du er part.
b)    Administration af dit klient- eller samarbejdsforhold til vores kontor.
c)    Tilpasning af vores markedsføring overfor dig, og/eller
d)    Opfyldelse af lovkrav, herunder overholdelse af såvel de advokatetiske regler samt gældende hvidvaskregler.

4. Databehandlere

Jurateam anvender pt. ingen databehandlere.


I det omfang Jurateam anvender databehandlere, vil dette ske under iagttagelse af en databehandleraftale, der opfylder gældende krav.

5. Videregivelse

Personoplysningerne kan videregives til:
a)    Jurateams revisor- og bankforbindelse(r).
b)    Din angivne revisor-, rådgiver og bankforbindelse 
c)    Offentlige myndigheder

6. Rettigheder

Dine rettigheder i henhold til Persondatabeskyttelsesforordningen er følgende:


a)    Du har ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger om dig selv til brug for persondatabehandling.
b)    Du har ret til at få adgang til den persondata, der er behandlet om dig selv.
c)    Du har ret til at gøre indsigelse over Jurateams elektroniske persondatabehandling, hvis du mener, at der er sket behandling af persondata i strid med gældende EU-lovgivning om persondata.
d)    Du har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige eller vildledende.

7. Sletning af oplysninger

Persondata og oplysninger, som er indhentet i forbindelse med en given sag, bliver i førstkommende maj måned slettet efter en periode på 5 år efter arkivering af den pågældende sag. Arkivering sker umiddelbart og senest 3 måneder efter, at sagen er slutfaktureret.


Dine klient- og hvidvaskoplysninger, jf. ovenfor pkt. 2, litra a-b, bliver opbevaret i en periode på 5 år fra arkivering af den seneste sag.


Såfremt den pågældende sag vedrører et testamente (eller tillæg/kodicil til testamente), hvor Jurateam/en af Jurateams medarbejder er indsat som bobestyrer eller som behandler af et bo, eller ved andre sager hvor der er givet særskilt samtykke til, at Jurateam skal opbevare oplysninger i en længere periode, opbevares oplysningerne indtil den pågældende længstlevendes død, subsidiært en kortere periode i overensstemmelse med et meddelt samtykke.

8. Klageadgang

Klage over behandling af Personoplysninger kan ske til:


Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

bottom of page